Detail Santri SMP-SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara

Nama Santri:KHAIDIR AHMAD
Jenis Kelamin:L
Kelas:VIII
Alamat:Toboh Palabah
Hobi:Sepakbola
Cita-cita:Polisi